http://3.bp.blogspot.com/-YV7W9Nm4Leg/Tnob8aCJjqI/AAAAAAAAAvg/FsbaGnmE-Eg/s1600/SD.png
Note Đóng lại

Lệnh cad tắt

10/19/2009 06:41:00 SA Posted by HoàngThông

Lenh cad giup ve doan

PhÝm T¾t

Tªn LÖnh

môc ®Ých

1.

3A

3DARRAY

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän

2.

3DO

3DORBIT

3.

3F

3DFACE

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu

4.

3P

3DPOLY

T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu

A

5.

A

ARC

VÏ cung trßn

6.

ADC

ADCENTER

7.

AA

AREA

TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t­îng hay vïng ®­îc x¸c ®Þnh

8.

AL

ALIGN

Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t­îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t­îng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm

9.

AP

APPLOAD

§­a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX

10.

AR

ARRAY

T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t­îng ®­îc chän

11.

ATT

ATTDEF

T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh

12.

-ATT

-ATTDEF

T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block

13.

ATE

ATTEDIT

HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block

B

14.

B

BLOCK

T¹o Block

15.

BO

BOUNDARY

T¹o ®a tuyÕn kÝn

16.

BR

BREAK

XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän

C

17.

C

CIRCLE

VÏ ®­êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch

18.

CH

PROPERTIES

HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt

19.

-CH

CHANGE

HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D

20.

CHA

ChaMFER

V¸t mÐp c¸c c¹nh

21.

COL

COLOR

X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi t­îng ®­îc vÏ theo tr×nh tù

22.

CO, cp

COPY

Sao chÐp ®èi t­­îng

D

23.

D

DIMSTYLE

T¹o ra vµ chØnh söa kÝch th­­íc ë dßng lÖnh

24.

DAL

DIMALIGNED

Ghi kÝch th­­íc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®­îc

25.

DAN

DIMANGULAR

Ghi kÝch th­íc gãc

26.

DBA

DIMBASELINE

TiÕp tôc 1 kÝch th­íc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®­êng nÒn cña kÝch th­íc ®­îc chän

27.

DCE

DIMCENTER

T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®­êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn vµ ®­êng trßn

28. to

DCO

DIMCONTINUE

TiÕp tôc 1 ®­êng th¼ng, 1 gãc tõ ®­êng më réng thø 2 cña kÝch th­íc tr­íc ®©y hoÆc kÝch th­íc ®­îc chän

29.

DDI

DIMDIAMETER

Ghi kÝch th­íc ®­êng kÝnh

30.

DED

DIMEDIT

ChØnh söa kÝch th­íc

31.

DI

DIST

§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm

32.

DIV

DIVIDE

§Æt mçi 1 ®èi t­îng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc chu vi ®èi t­îng

33.

DLI

DIMLINEAR

T¹o ra kÝch th­íc th¼ng ®øng hay n»m ngang

34.

DO

DONUT

VÏ c¸c ®­êng trßn hay cung trßn ®­îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh kh¨n

35.

DOR

DIMORDINATE

T¹o ra kÝch th­íc ®iÓm gãc

36.

DOV

DIMOVERRIDE

ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch th­íc

37.

DR

DRAWORDER

Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi t­îng vµ h×nh ¶nh

38.

DRA

DIMRADIUS

T¹o ra kÝch th­íc b¸n kÝnh

39.

DS

DSETTINGS

HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar tracking

40.

DT

DTEXT

VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh gièng nh­ lµ nã ®ang nhËp vµo)

41.

DV

DVIEW

X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é xem c¶nh

E

42.

E

ERASE

Xo¸ ®èi t­îng

43.

ED

DDEDIT

§­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ chØnh söa néi dung v¨n b¶n ; ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh

44.

EL

ELLIPSE

VÏ elip

45.

EX

EXTEND

KÐo dµi ®èi t­îng

46.

EXIT

QUIT

Tho¸t khái ch­¬ng tr×nh

47.

EXP

EXPORT

L­u b¶n vÏ sang d¹ng file kh¸c (*.wmf...)

48.

EXT

EXTRUDE

T¹o ra vËt thÓ r¾n b»ng c¸ch ®ïn xuÊt ®èi t­îng 2 chiÒu ®ang cã

49.

F

FILLET

Nèi hai ®èi t­îng b»ng cung trßn

50.

FI

FILTER

§­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ ®­a ra danh s¸ch ®Ó chän ®èi t­îng dùa trªn thuéc tÝnh cña nã

G

51.

G

GROUP

§­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ t¹o ra mét tËp hîp c¸c ®èi t­îng ®­îc ®Æt tªn

52.

-G

-GROUP

ChØnh söa tËp hîp c¸c ®èi t­îng

53.

GR

DDGRIPS

HiÓn thÞ hép tho¹i qua ®ã cã thÓ cho c¸c ho¹t ®éng vµ x¸c lËp mµu còng nh­ kÝch cì cña chóng

54.

H

BHATCH

T« vËt liÖu

55.

-H

-HATCH

§Þnh nghÜa kiÓu t« mÆt c¾t kh¸c

56.

HE

HATCHEDIT

HiÖu chØnh cña t« vËt liÖu

57.

HI

HIDE

T¹o l¹i m« h×nh 3D víi c¸c ®­êng bÞ khuÊt

I

58.

I

INSERT

ChÌn mét khèi ®­îc ®Æt tªn hoÆc b¶n vÏ vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh

59.

-I

-INSERT

ChØnh söa khèi ®· ®­îc chÌn

60.

IAD

IMAGEADJUST

Më ra hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn ®é s¸ng t­¬ng ph¶n, ®é ®ôc cña h×nh ¶nh trong c¬ së d÷ liÖu b¶n vÏ

61.

IAT

IMAGEATTACH

Më hép tho¹i chØ ra tªn cña h×nh ¶nh còng nh­ tham sè

62.

ICL

IMAGECLIP

T¹o ra 1 ®­êng biªn dµnh cho c¸c ®èi t­îng h×nh ¶nh ®¬n

63.

IM

IMAGE

ChÌn h×nh ¶nh ë c¸c d¹ng kh¸c vµo 1 file b¶n vÏ AutoCad

64.

-IM

-IMAGE

HiÖu chØnh h×nh ¶nh ®· chÌn

65.

IMP

IMPORT

HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp nhËp c¸c d¹ng file kh¸c vµo AutoCad

66.

IN

INTERSECT

T¹o ra c¸c cè thÓ tæng hîp hoÆc vïng tæng hîp tõ phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ

67.

INF

INTERFERE

T×m phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ vµ t¹o ra 1 cè thÓ tæng hîp tõ thÓ tÝch chung cña chóng

68.

IO

INSERTOBJ

ChÌn 1 ®èi t­îng liªn kÕt hoÆc nhóng vµo AutoCad

L

69.

L

LINE

VÏ ®­êng th¼ng

70.

LA

LAYER

T¹o lípvµ c¸c thuéc tÝnh

71.

-LA

-LAYER

HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña layer

72.

LE

LEADER

T¹o ra 1 ®­êng kÕt nèi c¸c dßng chó thÝch cho mét thuéc tÝnh

73.

LEN

LENGTHEN

Thay ®æi chiÒu dµi cña 1 ®èi t­îng vµ c¸c gãc còng nh­ cung cã chøa trong ®ã

74.

Ls,LI

LIST

HiÓn thÞ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cho c¸c ®èi t­îng ®­îc chän

75.

Lw

LWEIGHT

Khai b¸o hay thay ®æi chiÒu dµy nÐt vÏ

76.

LO

-LAYOUT

77.

LT

LINETYPE

HiÓn thÞ hép tho¹i t¹o vµ x¸c lËp c¸c kiÓu ®­êng

78.

LTS

LTSCALE

X¸c lËp thõa sè tØ lÖ kiÓu ®­êng

M

79.

M

MOVE

Di chuyÓn ®èi t­îng ®­îc chän

80.

MA

MATCHPROP

Sao chÐp c¸c thuéc tÝnh tõ 1 ®èi t­îng nµy sang 1 hay nhiÒu ®èi t­îng kh¸c

81.

ME

MEASURE

§Æt c¸c ®èi t­îng ®iÓm hoÆc c¸c khèi ë t¹i c¸c møc ®o trªn mét ®èi t­îng

82.

MI

MIRROR

T¹o ¶nh cña ®èi t­îng

83.

ML

MLINE

T¹o ra c¸c ®­êng song song

84.

MO

PROPERTIES

HiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh

85.

MS

MSPACE

Ho¸n chuyÓn tõ kh«ng gian giÊy sang cæng xem kh«ng gian m« h×nh

86.

MT

MTEXT

T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n

87.

MV

MVIEW

T¹o ra c¸c cæng xem di ®éng vµ bËt c¸c cæng xem di ®éng ®ang cã

O

88.

O

OFFSET

VÏ c¸c ®­êng th¼ng song song, ®­êng trßn ®ång t©m

89.

OP

OPTIONS

Më menu chÝnh

90.

OS

OSNAP

HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c chÕ ®é truy chôp ®èi t­îng ®ang ch¹y

P

91.

P

PAN

Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ

92.

-P

-PAN

Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ tõ ®iÓm 1 sang ®iÓm thø 2

93.

PA

PASTESPEC

ChÌn d÷ liÖu tõ Window Clip-board vµ ®iÒu khiÓn d¹ng thøc cña d÷ liÖu;sö dông OLE

94.

PE

PEDIT

ChØnh söa c¸c ®a tuyÕn vµ c¸c m¹ng l­íi ®a tuyÕn 3 chiÒu

95.

PL

PLINE

VÏ ®a tuyÕn ®­êng th¼ng, ®trßn

96.

PO

POINT

VÏ ®iÓm

97.

POL

POLYGON

VÏ ®a gi¸c ®Òu khÐp kÝn

98.

PROPS

PROPERTIES

HiÓn thÞ menu thuéc tÝnh

99.

PRE

PREVIEW

HiÓn thÞ chÕ ®é xem 1 b¶n vÏ tr­íc khi ®­a ra in

100.

PRINT

PLOT

§­a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ vÏ 1 b¶n vÏ b»ng m¸y vÏ, m¸y in hoÆc file

101.

PS

PSPACE

Ho¸n chuyÓn tõ cæng xem kh«ng gian m« h×nh sang kh«ng gian giÊy

102.

PU

PURGE

Xo¸ bá c¸c tham chiÕu kh«ng cßn dïng ra khái c¬ së d÷ liÖu

R

103.

R

REDRAW

Lµm t­¬i l¹i mµn h×nh cña cæng xem hiÖn hµnh

104.

RA

REDRAWALL

Lµm t­¬i l¹i mµn h×nh cña tÊt c¶ c¸c cæng xem

105.

RE

REGEN

T¹o l¹i b¶n vÏ vµ c¸c cæng xem hiÖn hµnh

106.

REA

REGENALL

T¹o l¹i b¶n vÏ vµ lµm s¸ng l¹i tÊt c¶ c¸c cæng xem

107.

REC

RECTANGLE

VÏ h×nh ch÷ nhËt

108.

REG

REGION

T¹o ra 1 ®èi t­îng vïng tõ 1 tËp hîp c¸c ®èi t­îng ®ang cã

109.

REN

RENAME

Thay ®æi tªn c¸c ®èi tuîng cã chøa c¸c khèi, c¸c kiÓu kÝch th­íc, c¸c líp, kiÓu ®­êng,kiÓu UCS,view vµ cæng xem

110.

REV

REVOLVE

T¹o ra 1 cè thÓ b»ng c¸ch quay 1 ®èi t­îng 2 chiÒu quanh 1 trôc

111.

RM

DDRMODES

§­a ra hép tho¹i qua ®ã cã thÓ x¸c lËp c¸c trî gióp b¶n vÏ nh­ Ortho, Grid, Snap

112.

RO

ROTATE

Xoay c¸c ®èi t­îng ®­îc chän xung quanh 1 ®iÓm nÒn

113.

RPR

RPREF

HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c tham chiÕu t« bãng

114.

RR

RENDER

HiÓn thÞ hép tho¹i tõ ®ã t¹o ra h×nh ¶nh ®­îc t« bãng, hiÖn thùc trong khung 3D hoÆc trong m« h×nh cè thÓ

S

115.

S

StrETCH

Di chuyÓn hoÆc c¨n chØnh ®èi t­îng

116.

SC

SCALE

Phãng to, thu nhá theo tû lÖ

117.

SCR

SCRIPT

Thùc hiÖn 1 chuçi c¸c lÖnhtõ 1 Script

118.

SEC

SECTION

Sö dông mÆt giao cña 1 mÆt ph¼ng vµ c¸c cè thÓ nh»m t¹o ra 1 vïng

119.

SET

SETVAR

LiÖt kª tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ thay ®æi cña biÕn hÖ thèng

120.

SHA

SHADE

HiÓn thÞ h×nh ¶nh ph¼ng cña b¶n vÏ trong cæng xem hiÖn hµnh

121.

SL

SLICE

C¸c líp 1 tËp hîp c¸c cè thÓ b»ng 1 mÆt ph¼ng

122.

SN

SNAP

H¹n chÕ sù di chuyÓn cña 2 sîi tãc theo nh÷ng møc ®­îc chØ ®Þnh

123.

SO

SOLID

T¹o ra c¸c ®a tuyÕn cè thÓ ®­îc t« ®Çy

124.

SP

SPELL

HiÓn thÞ hép tho¹i cã thÓ kiÓm tra c¸ch viÕt v¨n b¶n ®­îc t¹o ra víi Dtext, text, Mtext

125.

SPL

SPLINE

T¹o ra ¼ cung;vÏ c¸c ®­êng cong liªn tôc

126.

SPE

SPLINEDIT

HiÖu chØnh spline

127.

ST

STYLE

HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp t¹o ra c¸c kiÓu v¨n b¶n ®­îc ®Æt tªn

128.

SU

SUBTRACT

T¹o ra 1 vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp

129.

T

MTEXT

T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n

130.

TA

TABLET

§Þnh chuÈn b¶ng víi hÖ to¹ ®é cña 1 b¶n vÏ trªn giÊy

131.

TH

THICKNESS

132.

TI

TILEMODE

133.

TO

TOOLBAR

HiÓn thÞ che dÊu ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c thanh c«ng cô

134.

TOL

TOLERANCE

T¹o dung sai h×nh häc

135.

TOR

TORUS

T¹o ra 1 cè thÓ h×nh vµnh khuyªn

136.

TR

TRIM

C¾t tØa c¸c ®èi t­îng t¹i 1 c¹nh c¾t ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®èi t­îng kh¸c

U

137.

UC

DDUCS

§­a ra hép tho¹i qu¶n lý hÖ to¹ ®é ng­êi dïng ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong kh«ng gian hiÖn hµnh

138.

UCP

DDUCSP

§­a ra hép tho¹i cã thÓ chän 1 hÖ to¹ ®é ng­êi dïng ®­îc x¸c lËp tr­íc

139.

UN

UNITS

Chän c¸c d¹ng thøc to¹ ®é chÝnh x¸c cña to¹ ®é vµ gãc

140.

UNI

UNION

T¹o ra vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp

V

141.

V

VIEW

L­u vµ phôc håi c¸c c¶nh xem ®­îc ®Æt tªn

142.

VP

DDVPOINT

®­a ra hép tho¹i x¸c lËp h­íng xem 3 chiÒu

143.

-VP

VPOINT

X¸c lËp h­íng xem trong 1 chÕ ®é xem 3 chiÒu cña b¶n vÏ

144.

W

WBLOCK

ViÕt c¸c ®èi t­îng sang 1 file b¶n vÏ míi

145.

WE

WEDGE

T¹o ra 1 cè thÓ 3 chiÒu víi 1 bÒ mÆt nghiªng vµ 1 gãc nhän

X

146.

X

EXPLODE

Ng¾t 1 khèi ®a tuyÕn hoÆc c¸c ®èi t­îng tæng hîp kh¸c thµnh c¸c thµnh phÇn t¹o nªn nã

147.

XA

XATTACH

§­a ra hép tho¹i cã thÓ g¸n 1 tham chiÕu ngo¹i vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh

148.

XB

XBIND

Buéc c¸c biÓu t­îng phô thuéc cña 1 Xref vµo 1 b¶n vÏ

149.

XC

XCLIP

X¸c ®Þnh 1 ®­êng biªn Xref vµ tËp hîp c¸c mÆt ph¼ng nghiªng

150.

XL

XLINE

T¹o ra 1 ®­êng më réng v« h¹n theo c¶ 2 h­íng

151.

XR

XREF

HiÓn thÞ hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu ngo¹i vµo c¸c file b¶n vÏ

152.

Z

ZOOM

T¨ng hay gi¶m kÝch th­íc cña c¸c ®èi t­îng trong cæng xem hiÖn hµnh

goodluck!

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Response to "Lệnh cad tắt"

  1. Nặc danh Said,

    In it something is. I will know, many thanks for the help in this question.

    Posted on 23:10 14 tháng 10, 2010

     

Thống kê trong ngày

a (1) doan (55) giaitri (21) Hoccad (17) linhtinh (27) phanmem (6) phim52cd8 (42) TÀI LIỆU (16) tailieu (36) thongbao (18) thuthuat (6) tieudiem (29) tinhoc (2) trainghiem (11)

ĐỒ ÁN

OLDER NEWS

TIÊU ĐIỂM