http://3.bp.blogspot.com/-YV7W9Nm4Leg/Tnob8aCJjqI/AAAAAAAAAvg/FsbaGnmE-Eg/s1600/SD.png
Note Đóng lại

GIÁO TRÌNH HỌC NOVA

3/03/2010 10:34:00 SA Posted by HoàngThông

GI¸O TR×NH nova-tnd 3.0


1. Ch¹y trong m«i tr­êng: ®­îc ph¸t triÓn trªn nÒn ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual C++, c«ng nghÖ lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng vµ ®å häa 3 chiÒu Open GL, ho¹t ®éng trong m«i tr­êng AutoCAD 14-2000.

2. CÊu h×nh m¸y : §Ó sö dông NOVA-TND ®ßi hái.

· PhÇn cøng cña PC cÇn:

- M¸y Pentium 300MHz.

- Bé nhí RAM 64MB.

- Mµn h×nh tèt nhÊt lµ 17 Inches trë lªn

· PhÇn mÒm hÖ thèng:

- Cµi ®Æt WINDOWS95.

- PhÇn mÒm thiÕt kÕ AutoCAD14 hoÆc AutoCAD2000.

- Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh tiÕng ViÖt ABC hoÆc VIETKEY.

- Ch­¬ng tr×nh vÐc t¬ ho¸ ¶nh.

· PhÇn mÒm NOVA-TND 3.0 cã b¶n quyÒn.

3. §èi t­îng sö dông: Nova-TDN - Ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®­êng bé theo tiªu chuÈn ViÖt nam hoÆc ASSHTO ®­îc c¸c ®¬n vÞ kh¶o s¸t thiÕt kÕ giao th«ng, quy ho¹ch,... sö dông

LINK TẢI:
http://www.mediafire.com/?ytmjkmnhjym


You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "GIÁO TRÌNH HỌC NOVA"

Thống kê trong ngày

a (1) doan (55) giaitri (21) Hoccad (17) linhtinh (27) phanmem (6) phim52cd8 (42) TÀI LIỆU (16) tailieu (36) thongbao (18) thuthuat (6) tieudiem (29) tinhoc (2) trainghiem (11)

ĐỒ ÁN

OLDER NEWS

TIÊU ĐIỂM